Εκπαίδευση

Ν 1143 της 30/31.03.81 Περί Ειδικής Αγωγής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μέριμνας των αποκλινόντων εκ του φυσικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων.(άρθρο 2 – Αποκλίνοντα Άτομα, άρθρο3- Ειδική Αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση).

ΠΔ 603 της 24.8/21.9.82 Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής ( άρθρο 1-Προσωνυμία και τύποι των μονάδων ειδικής αγωγής).

Ν 1566 της 30/30.09.85 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ( άρθρα 1- Σκοπός, κτλ).

Ν 1894/27.08.90 Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις ( άρθρο 8-Θέματα προσώπων με ειδικές ανάγκες).

ΠΔ Υπ’αριθμόν 376/15.09.93 Δομή και λειτουργία Ενιαιών Πολυκλαδικών Λυκείων ( άρθρο 13-Προφορική βαθμολογία τριμήνων).

Ν 2817/14.03.2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. ( άρθρο 1- Έννοια, σκοπός και καθεστώς, άρθρο 2- Οργάνωση παρ.1, παρ.18).

Υ.Α.Φ 152/Β6/198 Οικονομικών Εθνικής Παιδείας της 4/06.04.2000. Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ορισμός ειδικών κατηγοριών και του τρόπου πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ( άρθρο 10 παρ.10-Ειδικές κατηγορίες και προυποθέσεις υπαγωγής σε αυτές,πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες).

Ν 2831/13.06.00 Τροποποίηση των διατάξεων του ν1577/1985. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις ( άρθρο 28- ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες).

Ν 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις

Υπ.Απ. Γ2/628.06.03.2001 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Γυμνασίων

Υπ.Απ. Γ2/627/06.03.2001 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής

Υπ.Απ.Φ15/2001/Β-659 Προυποθέσεις, ποσοστά θέσεων, δικαιολογητικά, τρόπος επιλογής.

Ν 2942/2001 Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανόγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.

Υπ.Απ.Γ6/666/18.06.2001 Προυποθέσεις και διαδικασία πρόσληψης ως προσωρινών αναπληρωτών, Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ.

Ν 3050/13.09.2002. Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις (Α214)

Άρθρο 13 παρ 2,6,15β- Λοιπές διατάξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ν1424/1984 Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα.

Ν 1426/1984 Για την κύρωση του Ευρωπαικού Κοινωνικού Χάρτη.

Ν 1556/1985 Κύρωση της 159/1983 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.

Ν 1856/1989 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ’ αριθμ.142 για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ν 2101/1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ν 2691/1999 Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαική Ένωση τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη.

Υπ.Απ. Φ0544/3/ΑΣ 711/Μ5298/09.10.2001 Έγκριση Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας –Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς ευημερίας-πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες για τα έτη 2000-2002.

N 2885/2001 Κύρωση των Άρθρων Συνεταιρισμού του Ευρωπαικού Οργανισμού για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Π.Δ. 337/02.09.93 Προυποθέσεις για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες ( άρθρο 17- Περιεχόμενο και τρόπος εκπαίδευσης υποψηφίων αναδόχων γονέων).

Ν 2527/ της 07/08.10.97 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν2190/1994 και άλλες διατάξεις.

Εφαρμογή του νόμου και για υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες.( άρθρο 5- Συμπλήρωση του άρθρου 21 του ν.2190/94).

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ν 1140 της 20/20.03.81 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν4169/1961 Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων διατάξεων ( άρθρο 5-Επέκατασις και τροποποίησης των περί συνταξιοδοτήσεως λόγω αναπηρίας διατάξεων).

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ν 490 της 10/11.12.76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενιαίων ειδών υπό αναπήρων ( άρθρο 1-1).

Ν 1485 της 17/18.10.84 Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 674/1970 περί ιδρύσεως οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και άλλες διατάξεις ( άρθρο 7).

Ν 1798 της 11/11/08/88 Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προιόντων και άλλες διατάξεις

( άρθρο 16-Απαλλαγές).

Ν2465/26.02.97 Θέματα αρμοδιότητας του Υπ.Μεταφορών και Επικοινωνιών ( άρθρο 9-Ταξινόμηση οχημάτων).

Ν 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

(άρθρο 102- Ειδικό σήμα αναγνώρισης νέων οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων και οδηγών ατόμων με ειδικές ανάγκες, Α.Μ.Ε.Α)

Υπ.Απ. Π3α/Φ.11/οικ 1350.17.04.2001 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2001.

(άρθρο 1,2,3,4)

ΠΔ 316/2001 Κανονισμός επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των Πλοίων.( άρθρο 32- Έλεγχος και λειτουργία του ανελκυστήρα)

ΠΔ 221/2001 Κανονισμός ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος των ταχυπλόων σκαφών-High Speed Craft . (άρθρο 7- Απαιτήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες).

ΠΡΟΝΟΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΠΑΡΟΧΕΣ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αν.Ν 1846/1951 Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπ.Απ. Γ4Β/Φ.32.οικ.3298/1988( Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υπ.Απ. Γ4α/φ.225/161/1989 Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ν 2072/1992 Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις.

ΠΔ 395/28.03.93 Όροι, προυποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ (άρθρο 15-Διακρίσεις Κέντρων Α-A).

Ν 2195/22.03.94 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπ.Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελ.Δημοκρατίας, πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ( άρθρο 2).

Ν 2198/22.03.94 Άυξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελ.Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή ( Άυλοι τίτλοι) και άλλες διατάξεις .

( άρθρο 2- Αύξηση επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες).

ΠΔ 437/05.12.95 Έκδοση ειδικής άδειας για την εγκατάσταση, ανάπτυξη λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την άσκηση άλλων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων από τον Ο.Τ.Ε.

( άρθρο 17 -Υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες).

Ν 2399/25.05.96 Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις ( άρθρο 3- Αύξηση επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες).

Ν 2430/10.07.96 Καθίερωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις.(άρθρο 3).

ΠΔ 334/1997 Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις

Ν 2641/15.09.98 Παλλαική άμυνα και άλλες διατάξεις ( άρθρα 1-7-Αντικείμενο,Προσωπικό Τμημάτων Παλλαικής Άμυνας).

Ν 2646/20.10.98 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. ( άρθρο 2- Εθνικά Προγράμματα).

ΠΔ 210/1998 Καθορισμός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.

Ν 2725/17.06.99 Ερασιτεχνικός επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις ( άρθρο 34 -Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές).

ΠΔ 181/20.08.99 Προσαρμογή στην οδηγία 98/10 Ε.Ο.Κ του Ευρωπαικου Κοινοβουλίου και τον Συμβουλίου για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου ( Ο Ν Ρ) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον ( άρθρο 4 -Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών).

ΠΔ 266/20.10.99 Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρο Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους ( άρθρο 7 -Διαμονή στο κέντρο).

Υπ.Απ. 4/Φ359/οικ.2046/1999 Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΝΠΔΔ) που προέρχονται από την μετονομασία και μετασχηματισμό των θεραπευτηρίών Χρονίων Παθήσεων (ΝΠΔΔ).Τροποποιεί το άρθρο 14 του Ν2071/1992.

Υπ.Απ.Γ4γ/Φ80/οικ 314/1999 Υιοθέτηση του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας και του Π.Δ. 1285/81 για τον προσιορισμό των κριτιρίων πιστοποίησης της Αναπηρίας για την χορήγηση κάρτας Αναπηρίας, όπως προβλέπεται από το Π.Δ.210/98.

ΠΔ 95/10.03/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

( άρθρο 23 - Διάρθρωση, αρμοδιότητες διεύθυνσης(Π3) Προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες).

Υπ.Απ. Π3α/Φ18/2938/ΦΕΚ Β΄/Αρ.Φύλλου 851/11.07.2000 Άυξηση Προνομοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες για το έτος 2000.

Υπ.Απ. Π1γ/οικ.4128/ΦΕΚ Β΄/Αρ.Φύλλου 1360/08.11.2000 Εφαρμογή Προγράμματος ΤΗΛΕΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ν 2972/2001 Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.

Υπ.Απ. Π3α/Φ80/οικ.907/2001 Ρύθμιση διαδικασιών χορήγησης κάρτας αναπηρίας (Κ.Α.) στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το Π.Δ. 210/1998, ΦΕΚ 169,τ.Α΄Προκαταρκτική εφαρμογή στην Ν.Α.Λαρίσης.

Υπ.Απ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/22.10.2001 Προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ( ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ν 1346/14.04.83 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων.( άρθρο 9-Απασχόληση Προσώπων με μειωμένες ικανότητες).

Ν 1648/2.10.86 Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων ( άρθρο 1 παρ.4-Προστατευόμενα πρόσωπα).

Ν2026/23.03.92 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. ( άρθρο 13-Θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες).

Ν 2190/03.03.94 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ( άρθρο 28 παρ.18-Θέματα προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους).

Ν 2639/02.09.98 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις.( άρθρο 7 -Αρμοδιότητες του Σ.Ε.Π.Ε).

Ν 2643.28.09.98 Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. ( άρθρο 1- Προστατευόμενα πρόσωπα).

Ν 2731/05.07.99 Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.( άρθρο 31).

ΠΔ 178/14.07.2000 Οργανισμός του Υπ. Εθν. Οικονομίας ( άρθρο 10- Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής).

Υπ.Απ. 303/2001 Πρόγραμμα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Απεξαρτημένων,Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε Κοινωνικό Κίνδυνο.

Υπ.Απ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ 10344/ΦΕΚ Β΄/594 21.05.2001 Καθορισμός τρόπου εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων.

Ν 2956/2001 Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις.

( άρθρο 9- Εταιρεία Επαγγελματική Κατάρτιση και άλλες διατάξεις)

Ηλιαχτίδα

Διαδόχου Παύλου 17, 15452 Ψυχικό Αθήνα
Τηλ.210 6713949
Fax.210 6743033
e-mail: info@iliaktida.gr

Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας αν επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες ή τα νέα μας

Αναζήτηση

Αναζητήστε ανάμεσα στα κείμενα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας